29.09 - 15.10.2017

Warszawa / Polska


Wrzesień Październik

Regulamin


Regulamin V Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier

 1. Organizatorami V Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier (zwanego dalej „V WFKBB”) są: Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Bez Barier, TR Warszawa, Bemowskie Centrum Kultury zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Wydarzenia V WFKBB odbywają się w instytucjach kultury (zwanych dalej  „Partnerami”)
 3. Za prawidłowy przebieg wydarzenia, będącego w programie V WFKBB oraz bezpieczeństwo jego uczestników odpowiada Partner, w instytucji którego wydarzenie się odbywa.
 4. Program V WFKBB może ulec zmianie. Obowiązująca wersja programu znajduje się na 2017.fkbb.pl
 5. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na wydarzenie Organizator zastrzega sobie prawo odwołania tego wydarzenia.
 6. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rezerwacja miejsc.
 7. Bilety do teatru należy wykupić najpóźniej 2 dni przed wydarzeniem. Inaczej rezerwacja zostaje anulowana.
 8. W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator zastrzega możliwość odmowy rezerwacji kolejnego wydarzenia osobie, która nie odwoła udziału w wydarzeniu i nie przyjdzie na nie.
 9. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 10. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzeń, w tym zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym wydarzenie, na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowych roszczeń.
 11. Rezerwując udział w wydarzeniu IV WTKBB lub kupując bilet na nie uczestnik akceptuje regulamin V WFKBB.
 12. Regulamin dostępny jest na 2017.fkbb.pl